บริการ


** หน่วยเป็นบาท
MASSAGE MENU 60 นาที 90 นาที 120 นาที
1 นวดแผนไทย
Traditional Thai Massage
300 450 550
2 นวดไทยประคบสมุนไพร
Thai Massage & Heat Compress
- - 850
3 นวดเท้า
Foot Massage
300 450 550
4 นวดคลายเส้น
Special Thai Massage
450 650 850
MASSAGE & SPA MENU 60 นาที 90 นาที 120 นาที
1 นวดออย
Oil Massage
600 900 1,100
2 นวดอโรม่า
Aromatherapy Massage
700 1,100 1,300
3 นวดเทียน
Candle Massage
900 1,500 1,700
4 ขัดตัว
Body Scrub
700 1,100 1,300
PROGRAM SPA 90 นาที 120 นาที
1 ขัดตัว + นวดออย
Body Scrub + Oil Massage
900 1,100
2 ขัดตัว + อโรม่า
Body Scrub + Or Aromatherapy
1,100 1,300
3 ขัดตัว + มาร์คตัว
Body Scrub + Body Mask
900 1,100
4 ขัดตัว + นวดเทียน
Body Scrub + Candle Massage
- 1,500
5 ขัดตัว + นวดออย + มาร์คตัว หรือ อบสมุนไพร
Body Scrub + Oil Massage + Body Mask, Herbal Steam
- 1,500
6 ขัดตัว + อโรม่า + มาร์คตัว หรือ อบสมุนไพร
Body Scrub + Or Aromatherapy + Body Mask, Herbal Steam
- 1,700
7 ขัดตัว + นวดเทียน + มาร์คตัว หรือ อบสมุนไพร
Body Scrub + Candle Massage + Body Mask, Herbal Steam
- 2,000
COURSE MASSAGE 10 ชั่วโมง 15 ชั่วโมง 30 ชั่วโมง
1 นวดแผนไทย
Traditional Thai Massage
2,700 3,800 6,000
2 นวดเท้า
Foot Massage
2,700 3,800 6,000
3 นวดคลายเส้น
Special Thai Massage
4,200 6,000 9,500
COURSE SPA 10 ชั่วโมง (บาท) 15 ชั่วโมง (บาท) 30 ชั่วโมง (บาท)
1 นวดอโรม่า
Aromatherapy Massage
6,500 9,500 15,000
2 นวดออย
Oil Massage
5,500 8,000 12,500
3 ขัดตัว
Body Scrub
6,500 9,000 15,000
SPECIAL BODY MASK
มาร์คตัว
Body Mask
1 ครั้ง / 500 บาท
อบสมุนไพร
Herbal Steam
1 ครั้ง / 500 บาท
จัดทำเว็บไซต์โดย บริษัท ไอเดียพลัส อินฟินิตี้ จำกัด